ВСИЧКИ ПРОЕКТИ СА БЛОКИРАНИ ОТ НЕК, ГОНИМ ИНВЕСТИТОРИ

Накратко: ВСИЧКИ ПРОЕКТИ СА БЛОКИРАНИ ОТ НЕК, ГОНИМ ИНВЕСТИТОРИ
Снимка: Bulgaria News Имаме нужда от гъвкава енергийна стратегия, която да начертае пътя на развитие до 2020 г., казва Велизар Киряков,председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия.

Велизар Киряков: В енергетиката има същият проблем, както при бюджетния дефицит на Дянков - ние смятаме по едни методи, Евростат по други. Има дискриминационно отношение към проектите за изграждане на зелени електроцентрали

Весислава Танчева | 22.04.2010 20:13
Поради уникалните си природни и географски дадености България има голям потенциал да развива енергетика, базирана на възобновяеми източници. Проучвания на холандската инвестиционна компания Statkraft Markets, обхващащи цяла Централна и Източна Европа показват, че никъде другаде няма такова добро стечение на обстоятелства – продължително слънчево греене, подходящи по сила и интензивност ветрове и в същото време свободни земи, които да бъдат използвани за разполагане на фотоволтаични системи и ветрогенератори. Това накара много чуждестранни компании, лидери в използването на алтернативни енергоизточници да насочат вниманието си към нашата страна и да инвестират в изграждането на елекроцентрали, работещи с падаща вода, слънчева енергия или вятър.
Велизар Киряков е собственик на първия парк с вятърни турбини в България. „Малък, сравнен с мащабите на по-късните инвестиции, само 4 турбини, но наистина първият”, казва той. Електро-нженерът е магистър по топлинна и ядрена енергия, специализирал е ядрена енергетика. От 2003 г. насам е преминал изцяло в „полето” на зелената енергия – занимава се с изграждането и управлението на проекти за производство на енергия от вятърни генератори в България.
Инж. Киряков е и председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия, която е член на Световната асоциация по вятърна енергия и на Европейската асоциация по вятърна енергия. С него се срещаме на 6-тия Международен конгрес за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в София. Във форума участваха над 500 специалисти еко-енергетиката: представители на фирми, разработващи технологии от ВЕИ индустрията, архитекти, мениджъри, инженери, експерти по опазване на околната среда и управление на отпадъци.
Въпреки добрите темпове, с които се развиваше до скоро този сегмент от енергетиката, в последните няколко месеца се забелязва изоставане и дори спиране на някои проекти. В началото на октомври дори се заговори, че всички проекти, които са на етап проучване и инженерна разработка ще бъдат замразени поне за половин година, защото в Министерството на екологията имало сигнали, че често земите, върху които се разполагат съоръженията се намират в зоната на Натура 2000 или в близост до миграционните пътища на птиците. Такъв мораториум никога не е бил налаган, но сигналът се оказа силно отрезвяващ за инвеститорите, които изведнъж се почувстваха в неприветлива бизнес среда.
 
Г-н Киряков, какви са сега проблемите пред ВЕИ енергетиката? Как се отрази на бранша заплахата с мораториум върху част от проектите?

Отрази се зле! Както сигналите преди нова година, които дойдоха от министерството на екологията, така и сегашните сигнали от министерството на земеделието и ограниченията, които те искат да наложат за смяната на статута на земи от 1-ва до 4-та категория. Според готвения законопроект към нас има определено дискриминационно отношение, защото единствено за ветропаркове и фотоволтаици тази смяна ще бъде забранена. Част от инвеститорите се изтеглиха от България, като казаха, че има и други държави, в които могат да вложат парите си. Печалбата може да е по-малка  там, но за сметка на това нещата се случват по-лесно.
 
Означава ли това, че досега печалбите в България са били най-добри и инвестициите са се връщали по-бързо?

Не просто инвестициите се връщаха по-бързо, имахме и един стабилен закон, който осигуряваше добра нормативна база за бизнес. Имахме атрактивна цена, имаше много надеждни инвеститори, имаше и български фирми, които искаха да вложат пари и труд в изграждане на мощности. Проблемите започнаха миналата година, когато в действие влезе един от най-големите паркове, строени досега у нас и се оказа, че не могат да продадат произвежданата от тях енергия, защото мрежата не е готова да я поеме. Така те няма да са в състояние да си погасяват задълженията, а това пък ще се отрази на банките, които са финансирали проекта. Разбира се, когато останалите играчи на този пазар видяха какво се случва с един от най-големите инвеститори, те преразгледаха и собствените си планове. От своя страна банките също спряха финансирането на подобни проекти, докато не станат прозрачни новите условия, при които ще работят.
 
Кой в такъв случай ще носи отговорността за проектите, които вече са били на някакъв етап от развитие, т.е. в тях са вложени вече пари, евентуално пак кредити? Кой ще носи отговорността и за възможните фалити?

Проблемът е, че в момента цялата отговорност пада върху инвеститорите. И е логично те да започнат да се изтеглят от страната, след като системния оператор казва, че не може да направи нищо, понеже е заплашена сигурността на мрежата. Т.е. мрежата, в сегашното й състояние няма капацитет да поеме повече мощности. Но нали това е задължение на държавата, след като операторът е държавна фирма? Т.е. въпрос на политическа воля е този капацитет да бъде увеличен. В България не може всеки да строи нови линии и мрежи, за това е необходим лиценз. В момента само трите ЕРП-та и националната компания имат такъв лиценз, а производителите, дори и да искат, не могат сами да строят връзка между техните мощности и мрежата. Иначе, цялото правителство декларира, че е силно „за” зелената енергия, за възобновяемите енергоизточници. Но само със „за” не става, трябва да има и „ще вземем такива и такива мерки”... Към настоящия момент не виждам такива мерки да са планирани или предвиждани. Рискуваме да изгоним голяма част от инвеститорите и накрая да останат само онези, които образно казано са „навлезли дълбоко в блатото” и вече не могат да си позволят да се откажат на каквато и да е цена.
 
Как тогава да си обясним оповестената на 14 април енергийна стратегия на България? Основният акцент там беше, че българската енергетика ще става все по-„зелена”, като целта е делът на енергията от ВЕИ да достигне минимум 16 % до 2020 г..
 
Едно е да казваш, друго е да направиш нещо реално. Всички изговорени неща са аморфни, няма нито една конкретна мярка, една стъпка, която да е залегнала в тази стратегия. Би трябвало да има поне една таблица, в която да видим кога какво строим, докога са сроковете и кой какви задължения има. Няма индикации НЕК да строи нови далекопроводи, което означава, че реално нищо не се и случва.
 
Т.е. може да се каже, че макар да няма мораториум и официално няма замразени проекти, няма и нови инвестиционни намерения, защото в момента държавната компания НЕК играе ролята на регулатор.
 
Това е вярно. Всички проекти в момента са блокирани от държавната фирма – те не строят нови далекопроводи, а не съществува начин една новопостроена мощност да се включи към националната мрежа без тях. Дори и да има връзка, електроразпределителните дружества също чакат становище от НЕК за да подпишат договори с нас. Понякога не го и дочакват, това е големият проблем. Там тепърва пишат 10 годишен план за развитие и то, защото са принудени от директива на Европейския съюз, която задължава България до 2020 г. да потребява минимум 16 % енергия от ВЕИ, т.е. в енергийния микс на страната поне 16% да бъдат от алтернативни източници, останалото – от АЕЦ, топлоцентрали, централи на газ и т.н.. Но всъщност още следващата година, като дадем отчет, ще се наложи да купуваме зелена енергия от други страни, защото няма да сме изпълнили поетите задължения до 2011 г. 11% от потребяваната енергия да бъде от Възобновяеми енергоизточници ( ВЕИ).
 
Колко процента няма да ни достигат?
 
Официално нашата статистика казва, че имаме 8% енергия от ВЕИ. Но  реално потребяваме не повече от 4%. Тук имаме същия проблем, като проблема на министър Дянков и бюджетния дефицит – ние правим нашата статистика по едни методи, а Евростат си има други правила. Разбира се, евродирективите се съобразяват единствено с Евростат, а по техните методи процентът на зелената енергия в българския енергиен микс е 4, това е. При това Евростат смята всичката потребена енергия, не само електрическата – тук влизат  дори автомобилите на възобновяеми горива, каквито в България дефакто липсват. Когато през 2011 г. дадем отчета, ще трябва да го съобразим с европейските правила, т.е. ще се окаже, че сме далеч по обещаните 11%. И ще се наложи да си купим липсващите. Всъщност, няма да си купуваме реална електроенергия, а ще си купим гаранции за произход от някоя страна, която произвежда повече от задълженията си – като Испания, Холандия, Белгия... Ще дадем реални пари за електронни сертификати!
 
Чуват се обаче и мнения на експерти, че България няма нужда от енергия, произведена от възобновяеми източници и дори, че сега произвежданата енергия от водно-електрическите централи у нас е достатъчна, за да покрие задължителните проценти.
 
На тези експерти мога само да кажа да четат повече и да си попълват знанията навреме. Съществува дори един доклад на институт McKenzie, според който при подходяща икономическа и политическа среда до 2020 г. България може да потребява и 100% енергия от ВЕИ. 100%, т.е. включително и автомобилите да бъдат захранвани с ВЕИ! Сектора на алтернативните енергии е един от най-бързо развиващите се в технологично отношение сектори. Той се променя по подобие на IT сектора – не е нужно да си индустриален мастодонт, за да произвеждаш ефективен и печеливш продукт. Бих помолил подобни „експерти” да се изказват другаде, но не и на енергийни форуми, защото звучат некомпетентно.
 
А не прозират ли в думите им силни лобистки интереси? В крайна сметка зелената енергия е трън в очите на много мощни световни индустрии.
 
Прозират, разбира се! И аз съм завършил ядрена енергетика и ми е пределно ясно, че ниската цена на този вид енергия се дължи на факта, че никой не включва в стойността и огромните разходи за съхранение на отработеното ядрено гориво в бъдеще. Т.е.  ниската цена сега означава огромни разходи утре – нещо, което във ВЕИ енергетиката напълно липсва. Нещо повече – технологиите за производство на ВЕИ енергия постоянно поевтиняват, като в същото време повишават ефективността си. Време е министерството на икономиката, енергетиката и туризма да направи точни разчети коя енергия у нас колко струва. И тогава ще стане ясно, че нито ВЕИ енергията е толкова скъпа, нито ядрената – толкова евтина. Ако в цената на енергията от ТЕЦ Марица-Изток, например, включат и разходите за здравеопазване на населението около Стара и Нова Загора, ще се получат стряскащи суми. Същия проблем има и за работещите в Козлодуй, но сега тези разходи не се калкулират в цената на мегават/час. „Зеленото” бъдеще със сигурност има своята цена, но тя е много по-ниска в сравнение с разходите за възстановяване на околната среда. България не бива да пропилява шанса си за устойчив икономически растеж, като буквално улови зелената енергийна вълна. Имаме нужда от гъвкава енергийна стратегия, която да начертае пътя на развитие до 2020 г., но за съжаление изоставаме от графика за изпълнение на целите. Надявам се до 30 юни да имаме национален план за действие и в него да видим подробно разпределение на производствените мощности по източници. Едно е сигурно: за да се развива един сектор, трябват подходящи условия – в нашия случай това са насърчителни механизми, максимално прозрачни правила при разрешителните процедури и адекватни механизми за определяна на преференциалните цени. Във всеки бизнес се крие риск, но само така този риск може да бъде калкулиран и ограничен до приемливи граници.
 

Прочети още...

ЗАКОНА ЗА ЛЕБЕЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ МИНА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ РОМИ СЕ СЪБИРАТ В ПАНАИРА НА ЧЕРВЕНИЯ ОЛИГАРХ ГЕОРГИ ГЕРГОВ ДА СЪЗДАВАТ ПАРТИЯ В ПОДКРЕПА НА БСП ПРОТЕСТНИЯТ "ОРЕШАРСКИ МАРШ" СТИГНА ПЕША ОТ СОФИЯ ДО ВАРНА,УТРЕ ЩЕ ОКУПИРА ВХОДА НА ЕВКСИНОГРАД ФЕЙСБУК-ФОЛКЛОР: "СТАНИШЕВ -НОВИЯТ ЦАР КИРО", "УЧИ,МАМА,ДА НЕ ХОДИШ НА КОНТРАПРОТЕСТ", "ВСИЧКОТО МЕРИНДЖЕЙ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО","СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ ПОДКРЕПИ СЛУЧАЙНА ВЛАСТ" REUTERS: БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, ДОМИНИРАН ОТ БСП И ДПС СПЕЧЕЛИ ГЛАСУВАНЕТО С ПОМОЩТА НА НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ "АТАКА" ИЗКУСТВОТО СРЕЩУ БРУТАЛНОСТТА: ТРИМЕТРОВИ ПАНА С ЛИЦАТА НА ТРИГЛАВАТА ЛАМЯ ПРИПОМНЯТ КАК ЗАПОЧНА ВСИЧКО НА 14 ЮНИ 1500 ПОЛИЦАИ ОХРАНЯВАТ РАЙОНА ОКОЛО ПАРЛАМЕНТА,СПИРАТ ПРОТЕСТИРАЩИТЕ,ДОПУСКАТ КОНТРАПРОТЕСТИРАЩИТЕ КЪМ "АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ" ИЗВЪНРЕДНО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ: ВЛАСТТА СЕ БАРИКАДИРА С ОГРАЖДЕНИЯ,БРОНИРАНИ АВТОМОБИЛИ,ЦИГАНИ И АВТОБУСИ ОТ ПРОВИНЦИЯТА ИЗВЪНРЕДНО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ: ВЛАСТТА СЕ БАРИКАДИРА С ОГРАЖДЕНИЯ,БРОНИРАНИ АВТОМОБИЛИ,ЦИГАНИ И АВТОБУСИ ОТ ПРОВИНЦИЯТА ДАЛИ СМЕТКИТЕ НА РАДАН (КОСТОВ) НЯМА ДА ИЗЛЯЗАТ КРИВИ И ДСБ ДА ОСТАНЕ В ПОЛИТИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ КАТО УБИЕЦА НА ДЯСНОТО?!

Коментари и мнения

Автор: Колев От дата: 2010-04-25 11:53 С Българската Зелена енергетика ще се случи нещо подобно както със строителството по морето - бум на основание неверни прогнос и след това търсене на пътища за измъкване. причина за това е българската систем "юруш на маслоните". Не вятърът и слънцето на България привлякоха временно инвеститорите. Вятър и слънце България е имала винаги! Основното бяха надутите от ДКЕВР /естествено под политическо внушение/ изкупни цени на зелената енергия, по-специално на фотоволтаичната - примерно 7-8 пъти по-високи от средната изкупна за термичните и водни централи. Второто бе безконтролното ползване на земите за изграждане на инсталациите. Третото бе голямото търсене на ел. енергия и затварянето на 3-ти и 4-ти блок на Козлодуй. Четвърто - политиката на предишното правителство за стимулиране на инвестициите. И много още. Оказа се обаче, че зелената енергия и в широкия и в буквалния смисъл на думата излиза много скъпа и удря сериозно джоба на крайния потребител. Просто тя се оказва не по джоба на бедния българин. И още нещо - България има предостатъчно квоти за въглеродни емисии, за да хвърля точно сега ресурси за подпомагане на "зеления" енергиен сектор - па макар и само посредством цената на ел. енергията за публичния сектор. След всеки спонтанен бум следва депресия ....
Автор: Змей Горянин От дата: 2010-04-29 01:45 Извинете, а може ли ДАНС или ЦЦ да проведат една операция "ВЯТЪРНИЧАВИТЕ" и да установят когачком и от къде ТОЙЗИ субект събра толкоз парички, за да стане "собственик на първия парк с вятърни турбини в България. „Малък, сравнен с мащабите на по-късните инвестиции, само 4 турбини, но наистина първият”!!! При това след 2003 г. Явно, че това не са парички от ЕВРОФОНДОВЕТЕ, щом не му харесва как смята Евростат, а му харесва как смята Тиква Дянков!!! Всъщност тоя без никакво разследвансе, съд и присъда могатда го окачат на първият от солствените му вентилатори. И другаркага Велислава да иде да плаче на лобното му място....
Автор: Змей Горянин От дата: 2010-04-29 01:35 Пфу, потравям се! Чак след като прочетох материала видях кой е автора. По памет споменах Велислава, за което се извинявам на всички Велислави, а то била ВеСислава. Голямата специалистка по ВЯТЪРНИЧАВАТА енергия. Ами др. Танчева, що не взе да прочетеш, че към ВЕИ спадат и ВЕЦ-овете. Пояснявам: водно-електрически централи. Или те не ти харесват, щото на Боко Тиквата и компания не му харесва "Камъка"??? Или щото тоя разпасал се селяндур дава повече парички за интервюто??? Така е! Не съм лъжица за твоята уста! Защото аз харсвам глава с повече мозък, а не с прекалено голяма уста. Предпочитам телешка глава в шкембе пред агнешка главичка - много уста, малко език, малко мозък!!!
Автор: kavardjikova От дата: 2010-04-30 15:58 към Змей Горянин - Браво Евгени, браво горянино! Всъщност селянино би било по-точно. И аз да бях на твое място бих се срамувала да си напиша името. Вече съм ти го казвала многократно, но не очаквам да си го запомнил - това би било чудо. Та - не се изхождай неподготвен! Мирише! Не е необходимо да си психоаналитик за да се види, че личното ти отношение към автора на статията е почти като на отхвърлен любовник. Е, ако някой не знаеше, че целия свят т ее отхвърлил, сега всички разбраха. А и комплексарщината ти също лъсна. Ама какво да те правим. Това си ти. Горянино.
Автор: Весислава Танчева От дата: 2010-04-30 15:45 Голям интерес към личността ми, голямо чудо. :) Не че ми е ясно с какво предизвиквам нечия враждабност, но ако г-н Змей Горянин има доблестта да си напише името, - както аз имам, - ще се видим в съда за клеветата. Защото не е задължително да ми плащат за всяка мисъл, случва се да ги имам и безплатни.:) :):) И не ме е страх да се подпиша под тях. За обида няма да Ви съдя - не може да ме обиди нещо, което очевидно е плод на тежка депрсия или друг психологически проблем. Мога само добросъвестно да посъветвам г-н Горянин редовно да си пие хапчетата... Разбира се, че ВЕЦ-овете са част от ВИЕ енергетиката и слава Богу - точно те правят повечето от въпросните 8% налични мощности. Но както казах, едно е "налична мощност", съвсем друго е "потребявана мощност". И тук нямат значение ничии претенции, ничии комплекси - този метод е възприет от ЕС и упълномощения от него статистически институт. Толкоз!
Автор: Змей Горянин От дата: 2010-05-06 19:04 Извинете, може ли вместо селската физиономия на тоя разпасал се ЗЛЕ ОБЛЕЧЕН БИЗНЕСМЕН, да поставите поне снимката на др. Весислава Танчева. Тая, дето е с прическа "ела с мен в пещерата" (не тая от Брюксел, щото тя е доста страховита)??? Щото в интервюто няма нищо съществено, за да се "клати" толкова дни на страницата, а пък от физиономиуята на ТОЙЗИ вече не ми се ще да влизам в сайта. А в него има - не "все пак", просто ги има - достатъчно стойностни неща. И някак си не ми се иска да "забриша" линка към него на компютъра си. Но... Всичко си има граници. Нека през това време др. Весислава Танчева да напише някой друг материал за нещо, от което си признава, че не разбира, или за нещо, което е ставало по времето, когато не е знаела какво става, щото еу гледала по гаджета, или ... Все ще си измисли нещо! Само разкарайте тоя разпасал се - като онбашия - дериблей, дето е толкова нахакан и важен само защото няма кой да го попита: с чий пари, кога и как стана инвеститор във ВЕИ!!! Весели ПРАЗНИЦИ!!! Бъдете ЗДРАВИ!!!
Автор: Наивен От дата: 2010-05-06 19:34 "ВСИЧКИ ПРОЕКТИ СА БЛОКИРАНИ ОТ НЕК, ГОНИМ ИНВЕСТИТОРИ"?!? А тези "инвеститори", дето ги гоним СТРАТЕГИЧЕСКИ ЛИ СА? Като ЧЕЗ, ЕОН, "МЕОН" и др. под.??? Ако са като тях - не просто трябва да ги гоним! Защото "Тройната" нищо не окраде!!! Тя просто блея и дрема, когато стратегическите инвеститори на Костов и Симеончо крадоха и ни ограбиха! Толкова нагло и нахално продължават да ни грабят, благодарение на такива подлоги, като бизнесмена Кирияков, че си мисля, дали не е по-добре да дойдат Куювич, Муювич и Уювич или нещо от този род!!! Те все пак остават по нещичко тука - някоя и друга доза трева, някоя недое---а проститутка - абе все остава нещичко и за нас! Докато от "стратегическите инвеститори" не остава нищо!!! Ама нищичко! Накрая, ако някой успее да ги изрита, ще ни задигнат и електромерите и ще ги занесат да ги продават на някои други аборигени!!! Затова по-добре да гоним Кирияком и Сие, за да не се налага да гоним "нсвеститорите"! Те във всички случай идват тука, за да спечелят повече, отколкото другаде и да си занесат печалбата ДОМА!!!
Автор: ЗЕЛЕН От дата: 2010-05-06 19:16 Знаете ли, какъв е проблемът със "ЗЕЛЕНИТЕ" и с техните поддръжници като адторката на материала??? Че те никога не стават "ЗРЕЛИ". Но минава доста време, докато различните наивници, които ги подкрепят - искрено, поради незнание и добродушие; лицемерно, поради дребна меркантилност - разберат, че става дума за един пореден огромен БАЛОН!!! Естествено напълно "ЕКОЛОГИЧЕН" - в него няма нищо друго, освен въздух, в повечето случаи - без налягане. За това, че т.нар. "ВЕИ" са поредния балон след бума с крдитите за жилищно строителство, който, обаче, като се пръсне няма да остави нищо, освен опустошение - направете си справка с написаното от човек, който очевидно разбира от някой неща - Джордж Сорос!!!
Автор: Змей Горянин От дата: 2010-05-08 02:08 Не мога да съм категоричен, но този господин не просто е платил, а е платил много, щом толкова дълго време изключително характерната му физиономия и жест стоят на сайта. Между временно - просто за разтуха на авторката, чията личност въобще не е интересна, а скандалната й некомпетентност предизвиква не достатъчно контролирани реакции - привеждам пълния текст от предаване по темата на Дойче Веле!!! "Никой в България не е против „зелената енергия” и инвестициите в нея. Проблемът е, че през последните години практиката не постига хармония между европейските директиви. От едната страна е Директива 77 за популяризиране на потреблението от възобновяеми енергийни източници, а от друга - директивите за защита на природата. Заради асинхрона между бизнес-интереси и екология Европейската комисия стартира няколко наказателни процедури срещу България. ЕК: София разрешава строителство без еко-оценки Последната наказателна процедура срещу България е от края на октомври 2009 година. България бе предупредена от Брюксел заради масовото изграждане на ветрогенераторни паркове, хотели, ваканционни селища и голф игрища в зони от Натура 2000. Този месец българското правителство трябва да отговори на предупредителното писмо от Брюксел. Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Повечето ветропаркове са изградени в защитени зони „Причината за най-новата наказателна процедура срещу България е, че българското Министерство на околната среда и водите допуска изграждането на туристически обекти, градска инфраструктура и паркове за вятърна енергия, без да оцени въздействието им върху околната среда”, обясни през октомври Давид Декримо, експерт в дирекция "Екология" на Еврокомисията. Най-честата практика е презастрояването на българското Черноморие и одобряването на проекти за ветропаркове в защитени зони, обяснява Ирина Матеева от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. Дружеството беше първото, което предупреди Брюксел за нарушенията, свързани с опазването на птиците. 90% от ветрогенераторите са в зони, защитени от НАТУРА Това казва Свилен Овчаров от Сдружение ”Зелени адвокати”. През последните години ветроенергийните паркове в България се изграждат хаотично, без нужните екологични оценки, без да се взима предвид опасността за мигриращите птици, прелитащи по един от най-големите прелетни пътища в Европа - Via Pontica в Североизточна България. А кой е емблематичният пример за вредна за природата инвестиция в „зелена енергия”? Такъв пример има в зона Калиакра, категорични са еколозите. Според Коалиция „За да остане природа в България” при строителните дейности на ветроенергийния парк на "Калиакра уинд пауър", смесено дружество на българската "Инос 1" (30%) и японската корпорация "Мицубиши хеви индъстрис" (70%), не са били взети предвид предупрежденията, че ветрогенераторите са на миграционния път на прелетните птици. За еколозите Калиакра е най-неподходящото място за поставяне на ветрогенератори. Въпреки това Калиакра е най-големият български ветропарк. Защо? Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: С пари всичко е възможно Пазарлъците на властта Според Свилен Овчаров всичко е ставало „с тлъсти рушвети”. От 10 до 30 хиляди лв. е тарифата за оценка на въздействието върху околната среда за проекти в защитени територии. Рушветът е за служители от Регионалните инспекции по околната среда и водите. Между 5 и 10 хиляди пък е рушветът за смяна на предназначението на земите - той се дава в Министерството на земеделието и горите, казва Овчаров. От зона Калиакра е и примерът, който дава Ирина Матеева. Биоложката прави паралел между опита на българо-испанската компания Еолика България и този на американската eнергийна корпорация AES. Еолика България се отказва от инвестиция във ветроенергиен парк на Калиакра и се насочва навътре от крайбрежието - в землището на Суворово. С което правилата са спазени. Компанията бе обявена от предишното правителство за инвеститор първи клас. И въпреки това проектът чака година и половина, разказва Ирина Матеева. Експертката научава от инвеститора и за „диалог” между него и бившия екоминистър Джевдет Чакъров. „В разговора, посочва Ирина Матеева, екоминистърът от предишния кабинет се пазарил за ветротурбини. Настоявал инвеститорът да направи подарък на една община, на една партия...”. Списъкът със скандални случаи е дълъг В същото време проектът на другия инвеститор - AES, който предвижда изграждането на 52 турбини на самия бряг на Калиакра, „прескача” бюрокрацията. Проектът получи „услужлива оценка” и ветропаркът е вече факт. Нещо повече, казва Ирина Матеева, правителството прие границите на Натура 2000 с „поправка постфактум”, която „извади” 1/3 от територията на Калиакра от границите на европейската еко-мрежа, за да не попаднат в нея ветрогенераторите. 20 дела срещу ВЕИ-проекти е завела Коалиция „За да остане природа в България” за последните две години. Всички заведени дела са срещу строеж на големи ветроенергийни паркове в зони на Натура 2000 и малки ВЕЦ-ове в планински реки, посочва адвокат Свилен Овчаров. Четири от делата са спечелени в съда, няколко чакат решение. Има и загубени заради изпуснати срокове за обжалване, тъй като според еколозите Регионалните дирекции по опазване на околната среда и водите са бавили информацията за проектите. Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Зеленото загива В Източните Родопи и Сакар също има издадени разрешителни за ветрогенератори, без реална оценка за негативното въздействие върху природата, посочва Ирина Матеева. Последният скандален случай за нарушения е разрешението на властите за поставяне на 150 турбини в 20-километровата зона на АЕЦ Козлодуй. Решението за строителството на незаконния ветроенергиен парк е издадено от Регионалната дирекция на МОСВ - Монтана през 2009 година. Обществено обсъждане не е имало, посочва Ирина Матеева. България - склад за вторични суровини? По думите на „зеления адвокат” Свилен Овчаров има и още една пречка пред синхрона между възобновяеми енергийни източници и биоразнообразие. Според адвокат Овчаров България е „двор за втора и трета употреба техника” - решетъчни стълбове, каквито Холандия и Германия са изхвърлили от употреба още преди 20-30 години, перки във ветропарк с 300 км в час. Според представителя на „Зелени адвокати” във ВЕИ-сектора в България се инсталират съоръжения първо поколение. За второ и трето не може да се говори. От коалиция „За да остане природа в България” подкрепят идеята за временен мораториум за изграждането на възобновяеми енергийни източници в България. Еколозите смятат, че макар да е крайна, мярката ще сложи ред в хаоса и ще накара български и чужди инвеститори да спазват правилата. Според природозащитниците, ако държавата не реагира адекватно на предупрежденията за недостатъчна защита на природата, ЕК не просто ще я санкционира, но и ще принуди инвеститорите да възстановят засегнатите зони. Автор: Антоанета Ненкова, Редактор: Д. Попова-Витцел DEUTCHE WELLE 26.01.2010" КРАЙ НА ЦИТАТА Само за сведение на някоя си kavardjikova: не съм нито Евгени, нито съм селянин. Щях да съм ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ СОФИЯНЕЦ, ако прадядо ми не е бил учител в Подуене, което тогава е било село край София!!!
Автор: Елизабет От дата: 2010-05-11 11:23 И по външност,а и по мозък съдейки по това,което казва няма разлика със Севлиевски.От думите думи вадят и нищо.
Автор: Елизабет От дата: 2010-05-11 11:29 И по външност,а и по мозък съдейки по това,което казва няма разлика със Севлиевски.От думите думи вадят и нищо.
Автор: Змей Горянин От дата: 2010-05-12 13:04 Очевидно "ЕЛИЗАБЕТ" знае нещо повече по това от баничките, от поничките или от сапуна за баня е икономисвал тойзи субект, за да построи собствен вентилаторен парк. А може би е подучула нещо - щом прави връзка със Севлиевски - за това дали пък не пере нечий голями парички и на кого плаща за да му прави реклама и ПР. А иначе благодаря на Елизабет, защото аз през цялото време се чудех на кого ми прилича Киряков. Да не са близнаци със Севлиевски??!!
Автор: Змей Горянин От дата: 2010-05-19 18:14 не е задължително да ми плащат за всяка мисъл, случва се да ги имам и безплатни.:) :):) На 13.02.2010 г. на сайта DW-WORLD.DE е публикувано интервю с Нона Караджова, в което тя твърди: " Нямам доказателства за корупционни схеми в Калиакра"!!! Повода за интервюто е в подзаглавието на материала: "Неотдавна Брюксел предупеди София заради масовото изграждане на вятърни паркове и хотели в зони от Натура 2000. Нужни ли са на България перки с мощност на почти три АЕЦ-а като "Козлодуй"? И спазени ли са правилата?" Разбира се от интервюто на министърката не става ясно дали въобще са търсени доказателства за корупционни схеми в Калиакра. Напротив! Караджова сама разкрива една такава реално действаща корупционна схема: "До това обаче могат да навеждат фактите, че едни и същи или свързани помежду си инвеститори са кандидатствали с отделни проекти, намиращи се един до друг в района на Калиакра, тъй като одобряването на един отделен генератор не изисква оценка на въздействие върху околната среда /ОВОС/ в дадена местност." Едва ли е необходимо да си Нострадамус или някой друг пророк, за да ти стане ясно какъв е повода на др. Танчева да и се случи да и се появят някой "безплатни" мисли: "не е задължително да ми плащат за всяка мисъл, случва се да ги имам и безплатни.:) :):)". Разбира се заемането на абсолютно едностранна и пристрастна позиция по един толкова сложен и дискусионен въпрос едва ли е само защото Весислава Танчева ПАК е писала за нещо, от което не разбира, както веднъж вече има възможността да си признае. И то само защото съвсем безкористно главата и се е изпълнила с толкова много "безплатни" мисли, че е нямало как да не ги излее в това пространно интервю с едно лице, което е готово да плати всякаква цена, за да запази и най-вече - бързо да приумножи своите "вятърни" владения. И вижте му само аргумента: "Съществува дори един доклад на институт McKenzie, според който при подходяща икономическа и политическа среда до 2020 г. България може да потребява и 100% енергия от ВЕИ. 100%, т.е. включително и автомобилите да бъдат захранвани с ВЕИ!"??? Чували ли сте по-голяма глупост? Може би тогава за да върви колата на Крияков някой безкористни умотворци ще трябва да я "духат"??? А тези, които не са съгласни с него същият тойзи Киряков ги моли "да се изказват другаде, но не и на енергийни форуми, защото звучат некомпетентно"! Киряков е единственият компетентен с помощта на безкористната Танчева ни разкрива това, което единствено и само той знае: АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА!!! В ЗАКЛЮЧЕНИЕ!!! Препоръчвам на интервюиращата и на интервюирания това, което Киряков препоръчва на несъгласните с вятърничавата енергия "експерти": "да четат повече и да си попълват знанията навреме"!!! Повече от очевадно е, че технита знания не са просто тенденциозно подбрани, но са крайно ограничени и остарели - може би когато Киряков е изучавал ЯДРЕНА, а не ВЯТЪРНА енергия. В таз област той е САМОУК и това прозира не само от позата и просташката напористост...
Автор: Енергетик ( 10 години в енергетиката) От дата: 2011-03-09 18:05 Струва ми се вярно това което казва. Може би по-емоциално ...но вярно ВИЖТЕ КАКВО САТВА СЕГА С ЦЕНАТА НА ВНОСНИЯТ ПЕТРОЛ...ЦЕНАТА НА ВЯТЪРА СЪЩАТА...НАШ БЪЛГАРСКИ БЕЗПЛАТЕН

Напиши коментар

* Вашето име:
* Коментар по темата:
* Моля въведете кода от картинката:
 
  * Задължителни полета

ЗАКОНА ЗА ЛЕБЕЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ МИНА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ

15.07.2015 08:37 Това стана още преди дебатите по въпроса, като Москов обяви, че няма да държи този...

РОМИ СЕ СЪБИРАТ В ПАНАИРА НА ЧЕРВЕНИЯ ОЛИГАРХ ГЕОРГИ ГЕРГОВ ДА СЪЗДАВАТ ПАРТИЯ В ПОДКРЕПА НА БСП

18.08.2013 15:17 Ромите бяха ударната група в про-правителствената манифестация в София в петък,заедно с...

Денят в снимки

На днешния ден през 1935 година Персия се преименува на Иран Още снимки »
Времето от Termo.bg
Time: 0.553 sec
Memory: 5.43 Mb
Peak memory: 5.74 Mb
Total SQL queries: 161
Total SQL time: 0.495 sec
Slowest SQL query time: 0.289 sec
Slowest SQL query:
SELECT 
									a.ID,
									a.publish as date,
									am.enabled,
									am.Title as title,
									am.Resume as resume,
									DATE_FORMAT(a.publish,"%d-%m-%Y %H:%i") as publish,
									CONCAT("thumb",".",a.extension) as thumb,
									IF(a.tag IS NULL,CONCAT("post",a.ID),a.tag) as path,
									d.category_id as category_id
FROM bn_articles a
													INNER JOIN bn_articles_distribution d
													ON d.ArticleID = a.ID
 INNER JOIN bn_articles_meta am
																		ON am.ArticleID = a.ID
WHERE a.publish <= NOW() AND am.language_id = 1
AND d.category_id = 7
ORDER BY date DESC 
LIMIT 0,3