РАЗСЛЕДВАН ЗА КОРУПЦИЯ РАЗДАЛ 3 000 000 ЛЕВА ОТ ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Накратко: РАЗСЛЕДВАН ЗА КОРУПЦИЯ РАЗДАЛ 3 000 000 ЛЕВА ОТ  ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
Снимка: europe.bg Шефът на ДФ „Земеделие” Атанас Кънчев напусна по лични причини. Договорите, подписани от него, обаче подсказват друго.

Германската фирма “Noerr stiefenhofer lutz” прибира 950 000 лева за правен анализ на наши проекти по САПАРД, получава 750 лева на час за консултантски услуги и пълно покриване на режийни и технически разходи плюс 20 000 евро в аванс

Ива Николова | 04.03.2009 09:21

Бившият изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие” Атанас Кънчев е назначил разследвания за корупционни практики по програма „Активни услуги на пазара на труда” Асен Ангелов за административен секретар на фонда. През 2007 г. Ангелов е участвал в подмяната на оценките на 7 проектопредложения по последния трети цикъл на програмата на Социално инвестиционен фонд, който е висшия орган, вземащ решения за финансирането им, осигурявано от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка). По това време Асен Ангелов, който е син на депутата от Съюза на свободните демократи в 40 Народно събрание Румен Ангелов е бил началник отдел и контролиращ на целия процес по изпълнение на програмата „Активни услуги на пазара на труда” към Агенцията по заетостта, където е постъпил през април 2005 г. на длъжност „началник сектор”.  След скандалното разкритие за подправяне на оценките на проектите Ангелов подава молба за напускане на агенцията на 14 ноември 2007 г. малко преди да бъде уволнен за несправяне с работата и в течение на цяла година кандидатства неуспешно за началнически постове на дирекции, ангажирани с работа по структурните фондове, тъй като не отговаря на изискванията.  Докато месец след като оглавява ДФ „Земеделие” Атанас Кънчев не назначава Асен Ангелов на длъжността „административен секретар” на фонда на 4 август 2007 г. Това сочи доклад на разследващите органи, установили нарушенията на Ангелов в Агенцията по заетостта, с който Bulgaria News разполага.
Асен Ангелов е контролиращо лице по времето, когато са фалшифицирани протоколите с оценки на 7 фирми, кандидатстващи за


услуги в размер на 5 343 869 лева


пред дирекциите на „Регионална служба по заетостта” в Монтана и Ловеч, в началото на октомври 2007 г., непосредствено преди заседанието на Управителния съвет на Социално инвестиционен фонд да гласува финансирането им. Дирекцията в Монтана веднага установява разминаването между дадените от нея оценки и одобрените от ръководството на фонда проекти и сезира дирекция „Европейски фондове и международни проекти”. Дирекцията в Ловеч обаче не е сравнила показателите от конкурса и крайната класация и установява, разпраща писма на спечелилите фирми за подписване на договори, но в последствие установява грешката си и спира сключването на контрактите.
Проверката на дирекция „Европейски фондове и международни проекти” установява, че оценките по 7-те проекта са „подменени и значително завишени и по този начин са попаднали в класацията за одобрение на Управителния съвет на Социално инвестиционен фонд”, пише в доклада на разследващите. Това са фирмите „Ники Бест” ЕООД – Ловеч (завишена оценка от 33,33 на 52), Фондация ИСНЕИ – Ловеч (завишена оценка от 33,33 на 51), Сдружение „Клуб 21” – Ловеч (завишена оценка от 34 на 53), „Сигма – прожект” ООД – Ловеч (завишена оценка от 8 на 51), Сдружение „ЦМД – София” – Монтана (завишена оценка от 5 на 49), Балкански институт за активна политика – Монтана (завишена оценка от 6 на 48), Сдружение „Обществен фонд за подпомагане” (завишена оценка от 4 на 49). Проверяващите са установили и служителя, извършил фалшификацията. Агенцията по заетостта коригира списъците на спечелилите за финансиране на проекти като изважда 7-те фирми с подменени оценки и информира за случая Световната банка.
Разследващите стигат и до дейността на началника на отдел и контролиращ целия процес по изпълнението на програма „Активни услуги на пазара на труда” Асен Ангелов и веднага установяват негови нарушения още при назначаването му на 1 април 2005 г. Ангелов е попълнил


декларация с невярно съдържание,


твърдейки че не е ликвидатор на търговско дружество, както изисква законът за държавния служител, но се установява, че от 21 февруари 2007 г. е ликвидатор на фирма „Електрон – Бизнес Р.А.” ООД, където е съсобственик заедно с баща си Румен Ангелов. Декларирал е също така, че няма търговски, финансови и други делови интереси с юридически и физически лица към датата на постъпване на държавна длъжност, въпреки че през цялото време е в управата на сдружение с нестопанска цел „С.Т.И.М.У.Л.”
В доклада подробно са описани констатациите на разследващите за настойчивите опити на Ангелов да оглави дирекция „Предприсъединителни фондове и международна дейност в Агенцията по заетостта, включително и чрез влиятелна намеса, макар да не отговаря на изискванията да има не по-малко от 8 г. трудов стаж. През януари 2006 г. все пак става и.д. началник на отдел „Програми и предприсъединителни фондове” и получава средна оценка за справянето с работата си на тази длъжност и препоръката да бъде обучаван. Шест месеца по-късно го преместват на друга длъжност – и.д. началник отдел в новосформираната дирекция „Европейски фондове и международни проекти”, където получава по-добра оценка при атестирането и в края на 2006 г. става титуляр на поста. Разследващите обаче са установили, че през цялото това време влечението му към директорския пост на „Европейски фондове и международни проекти” не секва и той непрестанно „лобира са себе си”, както пише в доклада.
Жаждата му за бурна кариера в Агенцията по заетостта секва, когато Управителният съвет на Социално инвестиционен фонд иска от него „обяснения за занижен контрол и неправомерна намеса в оценката на подадените проекти”. Ангелов


излиза в дълъг отпуск по болест в течение на 34 дни


и на 14 ноември 2007 г. подава молба за напускане. Междувременно получава възможно най-ниската оценка за справяне с работата, след което би трябвало да го уволнят, но тъй като е изпреварил събитията, го освобождават един месец по-късно – на 14 декември 2007 г. За две години и няколко месеца работа в агенцията Асен Ангелов е използвал 95 календарни дни за отпуск по болест, които се равняват на 4 работни месеца и е използвал платен годишен отпуск от 67 работни дни и 5 дни неплатен отпуск, или общо 3 работни месеца.
След като Атанас Кънчев го назначава за административен секретар на ДФ „Земеделие”, Ангелов уговаря петима служители на Агенцията по заетостта да напуснат и да започнат работа във фонда. Въпреки че ръководството на агенцията разговаря с тях и им предлага по-високи длъжности, Атанас Чаушев, Диана Вълкова, Асен Асенов, Диана Стаменова и Албена Пиналска напускат и постъпват на работа на по-ниски длъжности в ДФ „Земеделие” в различни отдели. „Асен Ангелов ги разпределя и покрива и трите отговорности по управлението на средствата по Националния план за развитие на селските райони – одобрение на проекти, финансиране на проекти и контрол”, обобщават разследващите.
16 дни след като назначава Ангелов, Кънчев издава заповед, в която подробно описва в шест точки какви са правата и задълженията на административния секретар на фонда. Всички те се свеждат до пълния му контрол и прякото ръководство на секторите „Информация, връзки с обществеността и протокол” и „Обществени поръчки”, включително и да отговаря на молби жалби, предложения, сигнали и др., свързани с дейността на тези два отдела. Т.е. всички обществени поръчки, възложени в периода, в който Атанас Кънчев е оглавявал фонда са били

 


в ръцете и са зависели изцяло от решенията на Ангелов.

 

Два дни след назначаването на Ангелов във фонда – на 6 август 2008 г., шефът му Кънчев подписва решение за възлагането на обществена поръчка по процедурата „договаряне без обявление” за „изграждане на ефективна етична инфраструктура” и „подобряване на наръчниците на Агенция САПАРД”. Както Bulgaria News вече писа, благодарение на това решение фирма „Ийстоуфърм” е източила 578 572 лева за два консултантски договора, сключени на един и същи ден – 29 август 2008 г. (петък) от Държавен фонд „Земеделие”. Консултантските услуги са били извършени само за 3 дни, два от които са събота и неделя.
Преди това обаче – на 20 август 2008 г., Кънчев сключва договор, с който възлага обществена поръчка за пазарно проучване за средни цени на инвестиционни разходи по програма САПАРД на фирма „Гранд Торнтон” за 909 460 лева. И отново на същата дата сключва договор със същата фирма за обществена поръчка за преглед на платени проекти по САПАРД за 459 620 лева. Два договора на една и съща дата – 27 август 2008 г., година са подписани и с фирма „Делойт България” ООД след покана за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка за правен анализ на нормативната база по САПАРД и за „специфичен преглед на платени проекти за допустимост и свързани лица”, както и „одит на съдействието” също по САПАРД . Единият договор е за 84 000 лева с ДДС, а другият за общо 500 693 лева.
Особено любопитство обаче буди договорът, сключен от Кънчев на 21 август 2008 г., с


германската фирма “Noerr stiefenhofer lutz” със седалище в Мюнхен,


представлявано от Владимир Пенков Пенков. Договорът е за правен анализ на конкретни досиета на финансирани по САПАРД проекти за откриване на измами чрез анализ на най-малко 30 проекта, препоръки за съответствие на българското законодателство към изискванията на ЕС и подготовка на стратегия и тактика за преговорите с Европейската комисия, както и участие в тях като консултант. Немската фирма трябва да се справи с това срещу 950 000 лева само за някакви си 19 дни – до 8 септември 2008 г. Германците получават и бонус – да наемат подизпълнител за поръчката в лицето на адвокатска кантора. Случайно или не, това е Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”, но съвпадението на фамилията на представителя на германската фирма, сключила договора с фонда – Владимир Пенков, и първата фамилия в името на адвокатската кантора едва ли е случайно.
Оттам нататък в договора, подписан от Атанас Кънчев и “Noerr stiefenhofer lutz” настъпва същински разгул. Фондът се задължава да се разплаща с изпълнителя за втория етап от договора почасово със ставка 750 лева на час за дейностите, извършени пряко от изпълнителя, и с 370 лева на час за дейностите, извършени от подизпълнителя. В договора се посочва, че изпълнителят и подизпълнителят могат да си поделят общо 150 часа, заплатени по посочените суми, но е оставена и опция за увеличаване на определеното време, разбира се, „в случай, че е необходимо допълнително консултиране”. Към това се прибавя и задължението на фонда да плаща по 5% за покриване на разходите за „телефон, факс, куриер, преводи, фотокопия и др.”, както и разходите за пътни и квартирни,


авансирани с 20 000 евро още при подписването на договора.   

 

ДФ „Земеделие” подписва договорите по всички тези проекти за пари, отпуснати във връзка с антикорупционния екшън-план по програма САПАРД на вицепремиера по еврофондовете Меглена Плугчиева. По това време шеф на Агенция САПАРД е Константин Паликарски, а административен секретар на фонда е Асен Ангелов. Те бяха назначени във фонд „Земеделие” от Атанас Кънчев, който се задържа на поста до ноември 2008 г. и подаде оставка „по лични причини”, както обясни самият той. Малко след него напусна Паликарски, а Ангелов беше освободен от поста си последен от групата.
Съмнителната бързина, с която са сключени всички тези договори на приблизителна обща стойност 3 000 000 лева, вероятно представлява интерес за прокуратурата и други разследващи органи. Още повече, че нарушенията са били извършени именно след като Европейската комисия даде негативна оценка за работата на фонда и Агенция САПАРД и спря 140 милиона евро по програмата за България. По всичко личи, че средствата, отпуснати за борба с корупцията в тази сфера, са послужили именно за подхранване на корупционните практики, заради които страната ни е най-критикуваната в Европейския съюз.

Прочети още...

БЪЛГАРИЯ ПРИЕ ДА ИЗПОЛЗВА КРАТКОТО ИМЕ "СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ", СЛЕД КАТО СКОПИЕ ПРАТИ НОТА ДО ООН С ОТКАЗ ОТ ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕТЕНЦИИ  СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ПРЕКРАТИ ПРОВЕРКАТА СРЕЩУ ТАТЯНА ДОНЧЕВА ПО СКАНДАЛА "500К", ТЯ СЪДИ ТОШКО ЙОРДАНОВ ЗА КЛЕВЕТА НИКОЛАЙ ПАЛАШЕВ: ПОСЕЩЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕМИЕР В РСМ Е КАТО ДА СЕЕШ ВЪРХУ КАМЪК И ДА ОЧАКВАШ ДА ПОНИКНЕ... МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ЗА ЦАЦАРОВ, ГЕШЕВ И СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ: НЯМА НИКОЙ В БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ДА Е НАД ЗАКОНА  БЕЛИЯТ ЛИСТ КАТО БЯЛО ЗНАМЕ? ЩЕ ПОДПИШЕ ЛИ КИРИЛ ПЕТКОВ ПРАЗЕН ЧЕК ЗА ЧУЖД ИНТЕРЕС? МИНИСТЪР ГРОЗДАН КАРАДЖОВ: ПРОЕКТЪТ ЗА ТУНЕЛ ПОД ШИПКА НЕ Е СПРЯН, ДОРИ ТЕМПОТО ЩЕ СЕ УСКОРИ. ИДЕЯТА Е ТУНЕЛЪТ ДА Е ЧЕТИРИЛЕНТОВ  ВИКТОР ДИМЧЕВ: ДОБРОТО ПОБЕДИ И СЕГА ПРЕСМЯТА ДИВИДЕНТИТЕ, НО ВСЕ ОЩЕ НЯМА НИТО ЕДИН МИНИСТЪР ОТ МАФИЯТА, НА КОЯТО ДА СА РАЗМАЗАЛИ ГЛАВАТА С ПОДКОВАНИ БОТУШИ 

Денят в снимки

Роден е Дъстин Хофман, един от най-изтъкнатите актьори на американското кино от края на XX век Още снимки »
Времето от Termo.bg
Time: 0.400 sec
Memory: 5.34 Mb
Peak memory: 5.65 Mb
Total SQL queries: 120
Total SQL time: 0.375 sec
Slowest SQL query time: 0.150 sec
Slowest SQL query:
SELECT 
								a.ID,		
								a.option_list_image,
								a.option_full_image,
								a.option_publish_date,
								a.publish as date,
								am.enabled,
								am.Title as title,
								am.Resume as resume,
								am.Author as author,
								am.Subtitle as subtitle,
								am.image_text,
								CONCAT("original",".",a.extension) as image,
								CONCAT("medium",".",a.extension) as medium,
								CONCAT("thumb",".",a.extension) as thumb,
								DATE_FORMAT(a.publish,"%d.%m.%Y %H:%i") as publish,
								IF(a.tag IS NULL,CONCAT("post",a.ID),a.tag) as path,
								d.category_id  as category_id,
								c.category_tag
FROM bn_articles a
													INNER JOIN bn_articles_distribution d
													ON d.ArticleID = a.ID
 INNER JOIN bn_articles_meta am
																		ON am.ArticleID = a.ID
INNER JOIN bn_articles_categories c
														ON c.category_id = d.category_id
WHERE a.publish <= NOW() AND am.language_id = 1
AND d.category_id = 7
AND a.ID NOT IN (1544)
ORDER BY date DESC 
LIMIT 0,7